Pojištění

Všeobecné podmínky

!!! POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!!

Po uplynutí této doby je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Pojištění se nevztahuje na úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m n. m. a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska. Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cest nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

UPOZORNĚNÍ

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a dalších smluvních států je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy ÖAV (Rakouského alpského svazu) při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci. ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy. Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG.

POJISTNÉ ČÁSTKY

 • Náklady na záchranu až do výše EUR 25.000 na osobu a pojistnou událost. Náklady na záchranu se rozumí ty náklady v místě sídla záchranných organizací (u událostí, které se stanou poblíž hranice, také náklady záchranných organizací sousední země), které vzniknou, pokud pojištěnec utrpěl úraz nebo se dostal do nouzové situace v horách či na vodě a musí být zraněný nebo nezraněný zachráněn (totéž platí i pro případ úmrtí). Náklady na záchranu jsou prokázané náklady na hledání pojištěnce a na jeho přepravu až k nejbližší sjízdné silnici nebo do nemocnice, která je nejblíže místu úrazu.
 • Náklady na repatriaci, transport a náklady na lékařské ošetření – Náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku bez omezení částky, když jí předcházela záchrana.
  Služba pro repatriaci ze zahraničí bez omezení částky.
  Pro lékařsky nezbytné léčebné ošetření (včetně lékařsky nezbytné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10 000 EUR.Krytí bodu 2 zahrnuje detailně:

2.1 Plné náklady lékařsky odůvodněné repatriace nemocné osoby ze zahraničí do nemocnice v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu, k tomu náklady na přepravu jedné osoby blízké osobě přepravované.Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,
a) že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo
b) že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo
c) že je možné předpokládat více než pětidenní stacionární pobyt v nemocnici.

2.2 Náklady neodkladného, z lékařského hlediska nezbytného ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů z lékařského hlediska nezbytného transportu do nejbližší vhodné nemocnice až do výše pojistné částky 10 000 EUR, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí. Tuto spoluúčast si vždy odečte společnost Generali versicherung AG z pojistného plnění, tedy také v případě povinnosti plnění dalšího povinného nebo soukromého pojištění. Náklady stacionárního pobytu hradí pojistitel předem. Plnění předem bude poskytnuto pouze nemocnici.

2.3 Plné náklady na repatriaci zemřelé osoby do místa jejího posledního bydliště.

2.4 Náklady na transport v tuzemsku. Náklady na transport jsou náklady na převoz pojištěnce z jedné nemocnice do jiné poblíž místa trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu samotného. Náklady na repatriaci jsou náklady na převoz zemřelé osoby do místa jejího posledního bydliště.

2.5 Přeprava podle bodů 2.1. 2.3 a 2.4 musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě ÖAV, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR.Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistné částky se rozumí na osobu a cestu do zahraničí.

 • Pojištění povinného ručení až do částky 3 000 000 EUR.
 • Pojištění právní ochrany až do částky 35 000 EUR. Kryjí se závazky náhrady škody při poškození zdraví nebo úmrtí a věcné škody (povinné ručení), náklady na advokáta a soudní výlohy pro prosazení nároků na náhradu škody proti původci nehody a jeho poskytovateli povinného ručení nebo pro obhajobu u soudu nebo správního úřadu proti výtce porušení trestních předpisů z nedbalosti (právní ochrana), pokud takové vzniknou tuzemským a zahraničním členům z jejich činnosti pro spolek.

NEPLNĚNÍ PRO OBLAST NÁKLADŮ NA ZÁCHRANU

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • úrazy/nemoc při profesionální činnosti související s povoláním nebo jiné činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiné činnosti z pověření záchranné organizace. Výjimka: Placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband) jako horský a lyžařský vůdce, stejně jako placená činnost rakouským státem certifikovaných a schválených turistických průvodců (Wanderführer) je pojištěna.
 • úrazy při používání vozidel. Pojištěny jsou ale úrazy způsobené vozidly na cestě (také na nepřímé cestě) na shromáždění a akce ÖAV a z nich a také na cestě na akce v rámci činnosti spolku podle stanov (jakož i soukromé činnosti spolku), jako jsou pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, túry na horském a trekovém kole. Úrazy při používání lanovek a vleků jsou pojištěné.
 • nehody při používání leteckých přístrojů (draků, paraglydingu), leteckých strojů (soukromých motorových a bezmotorových letadel) a při skocích s padákem. Pojištěné je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. dopravní letadla).
 • nehody při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských zimních sportů, snowboardingu i freestylingu, jízdy na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a v oblasti tréninku na takové závody.
 • úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska (viz upozornění týkající se expedic / trekingu).

NEPLNĚNÍ PRO OBLAST REPATRIACE, TRANSPORTU A LÉKAŘSKÉHO LÉČEBNÉHO OŠETŘENÍ

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • léčebná ošetření, která začala již před nástupem zahraniční cesty
 • léčebná ošetření chronických nemocí, kromě těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo relapsů
 • léčebná ošetření, která jsou účelem pobytu v zahraničí
 • ošetření zubů, která neslouží prvotnímu ošetření bezprostředního utišení bolesti
 • umělé přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, vyjma předčasných porodů, které se uskuteční minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu
 • léčebná ošetření v důsledku nadměrného požití alkoholu a v důsledku zneužití návykových látek a léků
 • kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace
 • preventivní očkování; léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z aktivní účasti na veřejně pořádaných placených sportovních soutěžích a tréninku na ně a na léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a tréninku na ně, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (viz také „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“)
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů členů záchranných organizací vzniklých při organizovaných záchranných zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné organizace
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“

UPOZORNĚNÍ

Úrazy způsobené vozidlem v zahraniční jsou v rámci plnění uvedených v bodě 2 obecně pojištěné, pokud nevzniknou při účasti na soutěžích motoristického sportu (také na oceňovaných jízdách nebo rallye) a při tréninkových jízdách.

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Doba trvání pojištění je zajištěna, pokud je před škodní událostí zaplacen běžný členský příspěvek. Výjimku tvoří leden každého roku. Pokud dojde ke škodní události v tomto období a příspěvek za tento kalendářní rok ještě není zaplacen, uskuteční se plnění pouze tehdy, bude-li příspěvek ještě uhrazen, a pokud byl uhrazen členský příspěvek za předešlý rok.

Při zaplacení příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana od půlnoci dne, který následuje po dni zaplacení.

Noví členové, kteří přistoupí v období počínaje 1.9. každého roku, se považují až do 1.1. následujícího roku za pojištěné, ačkoli jim za toto období není vypočten žádný členský příspěvek.

CO JE TŘEBA UDĚLAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI?

Pozor! Před repatriací, převozem (ne u záchrany) a převozem v tuzemsku a zahraničí se bezpodmínečně spojte s:

Tyrol Air Ambulance, telefon +43 512 22422+43 512 22 422, fax +43 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

!!! Jinak budou výdaje kryty maximální částkou 750 EUR !!!

Formulář k hlášení pojistné události je k dispozici ZDE. Vyplňte jej buď v angličtině nebo němčině.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE EXPEDICÍ / TREKINGU

Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cest nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

KDO JE POJIŠTĚN?

Každý člen ÖAV, který zaplatil svůj členský příspěvek pro běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u spolku nahlášeni, a tím vlastní platnou členskou kartu. Členové ÖAV, kteří mají stálý pobyt v zahraničí nebo mají zahraniční státní občanství, jsou také plně pojištěni. Pojem „zahraničí“ uvedený v pojistných podmínkách se vztahuje v tomto případě na příslušné stálé bydliště.

SMLUVNÍ ZÁKLAD

tvoří rámcové smlouvy dojednané mezi ÖAV a pojišťovacími společnostmi a všeobecné smluvní podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že plnění se poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.

Platnost od 01.01. 2015

ÖAV Oesterreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37
A – 6020 Innsbruck
www.alpenverein.at

!!! V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ NĚMECKÝ ORIGINÁL !!!

DOPORUČENÍ, KTERÁ NEJSOU SOUČÁSTÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

 • Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu ÖAV další potvrzení o Vašem členství v ÖAV tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH a ÖAV, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.
 • Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen ÖAV ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali Versicherung AG po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena.
 • Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci sociálního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.
 • Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.
 • Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Tyrol Air Ambulance (Tel.0043 (0) 512 224220043 (0) 512 22422, Fax. 0043 (0) 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis). Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Tyrol Air Ambulance.

Pojištění trvalé invalidity

!!! PLATÍ POUZE NA KALENDÁŘNÍ ROK !!!

Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%). Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.

CENA INDIVIDUÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

základní sazba 280 Kč
zvýšená sazba 550 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 825 Kč (trojnásobná výše plnění)

CENA RODINNÉHO POJIŠTĚNÍ

!!! VYPLATÍ SE OD 2 DĚTÍ A VÍCE !!!

základní sazba 995 Kč
zvýšená sazba 1990 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 2985 Kč (trojnásobná výše plnění)

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).

POJISTNÉ PLNĚNÍ

a) V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu:
– každý měsíc 450 EUR / 900 EUR / 1350 EUR (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění)
– doživotně

b) Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!

c) Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89 000 EUR / 178 000 EUR / 267 000 EUR (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

CO JE VYJMUTO Z POJIŠTĚNÍ?

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

KDO MŮŽE BÝT POJIŠTĚN?

Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (ÖAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (ÖAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem ÖAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

V případě, že by byl při platbě pojištění již překročen věk 74 let, přistupuje pojišťovna Generali Versicherungs AG k následujícímu opatření: Namísto měsíční výplaty renty bude poskytnuta jednorázová kapitálová výplata: V závislosti na výši pojištění obnáší kapitálová výplata od 50 % trvalé invaliditě následovná: jednorázová kapitálová výplata 8 900 EUR / 17 800 EUR / 26 700 EUR (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výše plnění).

Řešení pojistné události

PŘI NEHODĚ

Pokud po Vás bude vyžadováno, i přes předložení průkazu, další potvrzení o Vašem členství v Alpenvereinu tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte Knox Versicherungsmanagement GmbH (AV-service@knox.co.at), které v případě jejich oslovení, a na základě Vašeho vyžádání, zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu nebo email potvrzení o Vašem pojištění. Při komunikaci uvádějte vaše jméno, příjmení, číslo Alpenvereinu.

Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen Alpenvereinu ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření vaší zdravotní pojišťovny.

Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál společně s hlášením pojistné události na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.

Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Tyrol Air Ambulance (Tel.0043 (0) 512 22422 , Fax. 0043 (0) 512 28 88 88 , e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis). Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Tyrol Air Ambulance.

Před kontaktování Tyrol Air Ambulance si připravte odpovědi na tyto otázky:

 • jméno, příjmení, datum narození, členské číslo Alpenvereinu
 • datum zahájení cesty
 • předpokládané ukončení cesty
 • kde došlo k úrazu/nemoci a druh úrazu/nemoci
 • v jakém lékařském zařízení se raněný/nemocný nachází
 • kontakt na lékařské zařízení
 • jméno ošetřujícího lékaře a příp. kontakt na něj
 • kontakt na sebe, kontakt na příbuzné

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Před nahlášením pojistné události pojišťovně Generali je třeba vyžádat si od vaší zdravotní pojišťovny potvrzení o tom, kolik nákladů za léčení převezme. V Evropské unii a smluvních státech platí totiž reciprocita na proplácení léčebné péče.

V případě faktur/účtů za záchrannou akci nemusíte tyto předkládat zdravotní pojišťovně, nýbrž rovnou zaslat s formulářem hlášení pojistné události na firmu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Na záchranné akce a transporty se reciprocita nevztahuje.

Hlášení pojistné události se podává na formuláři Schadenmeldung. Vyplnění je nutné provést v němčině nebo v angličtině.

K vyplněnému formuláři přiložte:

 • originály faktur a lékařských zpráv
 • u lékařských zpráv a faktur, které jsou v češtině, přiložte též překlad do němčiny nebo angličtiny
 • kopii členského průkazu Alpenvereinu
 • kopii pasu
 • bankovní spojení = číslo účtu, adresu banky, SWIFT, IBAN (pokud jste hradili část, nebo celé náklady sami)
 • potvrzení vaší zdravotní pojišťovny o převzetí/nepřevzetí části nákladů za léčebnou péči

K dopisu pojišťovně přiložte očíslovaný seznam příloh/dokumentů.

Před odesláním si vyhotovte kopie všech dokumentů, které si uschovejte.

Vše zašlete na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstr. 23
6063 Rum / Innsbruck
Österreich

Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670
Team Servisierung Alpenverein:
Viktoria Haider
e-mail: AV-service@knox.co.at

Je dobré, když zašlete oskenované dokumenty předem na výše uvedenou emailovou adresu a v kopii i na adresu:
alpenverein1@edelweiss.cz

V PŘÍPADĚ SMRTELNÉHO ÚRAZU A PŘEVOZU OSTATKŮ

Kontaktujte Tyrol Air Ambulance
Tel.0043 (0) 512 22422
Fax. 0043 (0) 512 28 88 88
e-mail: taa@taa.at, 24-hodinový servis


Zpátky na začátek