Pojištění

Všeobecné podmínky

!!! POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!!

Po uplynutí této doby je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Pojištění se nevztahuje na úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m n. m. a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska. Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cest nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

UPOZORNĚNÍ

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a dalších smluvních států je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE (AWS) poskytuje pojistnou ochranu všem členům Alpenvereinu při úrazech ve volném čase při záchranných akcích. Pojistná ochrana v zahraničí pro plnění při repatriaci a při lékařském ošetření platí při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění trestně- právní ochrany, která platí pouze v Evropě. Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

POJISTNÉ ČÁSTKY

1. Výdaje za záchrannou akci v tuzemsku a v zahraničí jsou kryty až do výše 25 000 EUR za osobu a pojistnou událost.
Celoročně, na celém světě, při aktivitách ve volném čase.
Pod pojmem výdaje za záchrannou akci se rozumí takové výdaje místních záchranných organizací (při událostech v blízkosti hranic, rovněž i výdaje záchranných organizací sousední země), které jsou nutné, jestliže pojištěný utrpěl úraz nebo se na horách nebo ve vodě dostal do nouzové situace, ze které musel být, ať zraněn, či nezraněn, zachraňován v těžkém terénu (totéž platí analogicky i v případě smrti).
Za výdaje za záchrannou akci jsou považovány pouze prokázané výdaje za pá- trání po pojištěnci i za jeho převoz z nepřístupného terénu a) buď k nejbližší sjízdné silnici, b) nebo do nemocnice, která se nachází nejblíže místu úrazu.

1.1. Výdaje za přepravu a převoz v tuzemsku
Výdaje za přepravu zraněného/nemocného a výdaje za převoz zemřelého v zemi trvalého pobytu jsou hrazeny bez omezení pojistné částky v případě, když tomu předcházela záchrana krytá pojištěním.
Výdaje za přepravu jsou výdaje za transport z jedné nemocnice do druhé, která se nachází blízko místa trvalého pobytu*), nebo výdaje za transport do samotného místa trvalého pobytu. Výdaje za převoz zemřelého jsou vý- daje za transport zemřelého do místa jeho posledního trvalého pobytu.
Transport musí zorganizovat smluvní organizace uvedená na členském průkazu Alpenverein, jinak bude uhrazena částka maximálně 750 EUR. Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

2. Výdaje za repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí
Platí během prvních osmi týdnů každé cesty do zahraničí, na celém světě, při úrazech ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci.
– Repatriace ze zahraničí je bez omezení částky.
– V případě nezbytného lékařského ošetření (včetně z lékařského hlediska nutného transportu do nemocnice) v zahraničí až do částky 10000 EUR.
Služba pro repatriaci ze zahraničí bez omezení částky.

Pojistné krytí dle bodu 2 obsahuje:

2.1 Všechny výdaje za lékařsky zdůvodněný převoz ze zahraničí do zdravotního zařízení v zemi trvalého pobytu*) zraněného/nemocného nebo do místa trvalého pobytu, vč. výdajů za převoz za jednu doprovodnou, převáženému blízkou, osobu. Předpokladem pro repatriaci je kromě způsobilosti pojištěného k tomuto převozu také to, že
a) postižený je v ohrožení života,
b) léčebná péče v místě úrazu neodpovídá standardní úrovni ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho pobytu,
c) lze očekávat, že pobyt postiženého v nemocnici bude trvat více než 5 dnů.

Transport musí zorganizovat smluvní organizace uvedená na členském prů- kazu Alpenverein. V opačném případě bude uhrazena částka maximálně 750 EUR. Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: asw@alpenverein.at

2.2 Výdaje v zahraničí (nikoliv v zemi trvalého pobytu) za neodkladné a ze zdravotního hlediska nutné lékařské ošetření, vč. lékařem předepsaných léků a ze zdravotního hlediska nutného transportu do nejbližší vhodné nemocnice, jsou kryty pojistnou částkou 10000 EUR, přičemž z této částky je pro ambulantní lékařské ošetření, vč. lékařem předepsaných léků, k dispozici 2000 EUR. Na ambulantní lékařské ošetření, vč. lé- kařem předepsaných léků, se vztahuje spoluúčast postiženého ve výši 70 EUR za osobu a pobyt v zahraničí. Tato spoluúčast bude pojišťovnou Generali Versicherung AG vždy odečtena od pojistného plnění, a to i v případě, že se na pojistném plnění bude podílet jiný povinný nebo soukromý pojistitel. Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékař- ské ošetření při pobytu v nemocnici
– v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
– mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

2.3 Všechny výdaje za převoz zemřelého do místa jeho posledního trvalého bydliště. Převoz musí zorganizovat smluvní organizace uvedená na členském průkazu Alpenverein, jinak bude uhrazena částka maximálně 750 EUR. Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

Pro cesty do zahraničí, které jsou delší než osm týdnů, nabízí rakouský Alpenverein prostřednictvím Europäische Reiseversicherung samostatné pojištění. Informace a podklady naleznete na: www.edelweiss.cz/cz/pojisteni/dodatecne_pojisteni.html

3. Pojištění odpovědnosti za škodu v Evropě až do výše 3 000 000 EUR
Celoročně, v celé Evropě
Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 EUR.

4. Trestněprávní ochrana v Evropě až do výše 35 000 EUR
Celoročně, v celé Evropě
Pojistné krytí se vztahuje na  trestní řízení u  soudu od  okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

5. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví až do výše max. 500 EUR na pojistnou událost

Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

Pojistné plnění u bodů 3 – 5 chrání všechny tuzemské a zahraniční členy u pojistných případů, které vzniknou při vykonávání jejich spolkové činnosti.

Spolkovou činností se rozumí:
– účast na jakékoliv akci vyhlášené kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu,
– provozování následujících druhů sportů (i soukromých mimo programy jednotlivých sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, kanoistika a jízda na horském/trekovém kole. Jízdou na horském/ trekovém kole se rozumí jízda na cyklostezkách, silnicích v lese, lesních cestách, horských stezkách a na jiných pozemcích určených ke cvičení nebo tréninku. Pojistné krytí se tedy nevztahuje na jízdy mimo uvedené silnice v lese a lesní cesty, jako jsou například komunikace určené pro veřejný provoz v souladu s pravidly silničního provozu, chodníky, přístupové silnice a přístupové cesty atd.
Evropa je chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS.

Výjimky při záchranných akcích

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • úrazy/nemoci, které vzniknou při profesionální či jiné činnosti prováděné za úplatu, jakož i na úrazy členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace; pojištěna je ale placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband), jakož i certifikovaných horských a lyžařských vůdců, stejně jako činnost úředně schválených a certifikovaných turistických průvodců;
 • úrazy při používání motorových vozidel: pojištěny jsou úrazy při jízdě motorovými vozidly na přímých i nepřímých cestách na akce a srazy Alpenvereinu a při návratu z nich, stejně tak jako při cestách na podle stanov definované (i na soukromé) klubové akce (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, kanoistika a túry na horském/trekovém kole, stejně jako úrazy, které vzniknou při používání lanovek a vleků);
 • úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže;
 • úrazy pojištěných osob vykonávajících činnost pilota letadla (také pilota sportovního letadla), pokud k tomu podle rakouského práva potřebují povolení, jakož i ostatních členů posádky v letadle a při používání vesmírných prostředků;
 • úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6000m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

Při výstupech na vrcholy vyšší než 6000m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné pojištění. Informace a podklady naleznete na: www.edelweiss.cz/cz/pojisteni/dodatecne_pojisteni.html

Výjimky při repatriaci a při lékařském ošetření

Pojistná ochrana nevztahuje na:

 • lékařská ošetření, která byla zahájena před nástupem cesty;
 • lékařská ošetření chronických onemocnění kromě těch, které jsou důsledkem akutních nebo náhlých záchvatů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu;
 • lékařská ošetření, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna;
 • ošetření zubů, která nejsou prováděna jako první pomoc za účelem bezprostředního utišení bolesti;
 • umělá přerušení těhotenství stejně jako těhotenská vyšetřování a porody, kromě předčasných porodů, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu. To platí obdobně i pro předčasně narozené děti;
 • lékařské ošetření, které je důsledkem nadměrného; požívání alkoholu stejně jako důsledkem zneužívání návykových látek a léků;
 • kosmetická ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace;
 • preventivní očkování;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při válečných událostech všeho druhu a při aktivní účasti na nepokojích nebo při úmyslně spáchaných trestných činech;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na ve- řejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na tyto soutěže, pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda;
 • lékařská ošetření nemocí a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na místních, republikových nebo mezinárodních soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu, jakož i freestylovém a freeridovém lyžování, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování, jakož i při tréninku na tyto soutěže, dále nemoci a úrazy, které vzniknou při aktivní účasti na placených, veřejně pořádaných sportovních soutěžích, jakož i při tréninku na tyto soutěže (vyjma lezeckých soutěží jako člen Rakouského lezeckého spolku – Österreichischer Kletterverband);
 • lékařská ošetření nemocí a následky úrazů při účasti na motoristických soutěžích (také jízdy za odměny a rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže;
 • lékařská ošetření nemocí a úrazů při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Za cestujícího se nepovažuje osoba, která se přímo podílí na řízení letadla nebo je členem posádky, ani osoba, která pomocí letadla vykonává profesní činnost;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie;
 • lékařská ošetření a následky úrazů členů záchranných organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace;
 • úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6000m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

UPOZORNĚNÍ

Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou obecně pojištěny podle podmínek uvedených v bodě 2, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích (a při jízdách za odměny nebo při rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže.

Při výstupech na vrcholy vyšší než 6000m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné pojištění. Informace a podklady naleznete na: www.edelweiss.cz/cz/pojisteni/dodatecne_pojisteni.html

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojistná ochrana je garantována v případě, pokud byl členský příspěvek na příslušný kalendářní rok zaplacen před vznikem škodní události. Výjimku tvoří leden každého roku: pokud dojde ke škodní události v tomto období a členský příspěvek pro tento kalendářní rok nebyl dosud uhrazen, uskuteční se plnění pouze v tom případě, že členský příspěvek bude uhrazen po nehodě a postižený měl uhrazen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě členského příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod následující den po úhradě členství. Noví členové, kteří se stanou členy od 1. 9. stávajícího roku a uhradí členské příspěvky vypsané na následující rok, jsou po zbytek stávajícího roku v plném rozsahu pojištěni až do 1. 1. následujícího roku, a to i přesto, že jim za toto období není účtován členský příspěvek.

Co je třeba udělat, došlo-li k pojistné události?

Pozor! Před repatriací, před převozem, před lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a před prevozem v tuzemsku (nikoliv před záchrannou akcí) je bezpodmínečně nutné kontaktovat nonstop službu 24-h Notfallservice (jinak bude uhrazena částka nejvýše 750 EUR): Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

Při záchranné akci, při repatriaci, při převozu a při lékařském ošetření zašlete laskavě vyplněné Hlášení o nehodě (Schadensmeldung) na:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,
Bundesstraße 23,
6063 Rum,
Tel: +43/512/238300-30,
Fax: +43/512/238300-15,
Email AV-service@knox.co.at

V záležitostech týkajících se odpovědnosti za škodu nebo právní ochrany se obracejte laskavě na:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,
Bundesstraße 23,
6063 Rum,
Tel: +43/512/238300-30,
Email AV-service@knox.co.at

Formuláře na hlášení pojistné události jsou ke stažení z internetu na adrese www.edelweiss.cz pod odkazem Řešení pojistné události. Kompletní servis pro členy Alpenverinu poskytuje:
Alpenverein Edelweiss, z.s.,
email: alpenverein1@edelweiss.cz,
Tel.: 00420/725 442942.

KDO JE POJIŠTĚN?

Pojištěn je každý člen Alpenvereinu, který řádně uhradil členský příspěvek za probíhající pojistné období. Pojištěni jsou v plném rozsahu i ti členové, kteří jsou od placení členských příspěvků osvobozeni, tj. děti či mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče jsou členy (u samoživitele jeden rodič), jsou oba pojištěni a u svazu registrováni a mají platný členský průkaz. Členové Alpenvereinu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí nebo kteří mají cizí státní příslušnost, jsou rovněž plně pojištěni. V tomto případě se pojem „zahraničí/Ausland“ uvedený v pojistných podmínkách vztahuje k příslušnému aktuálnímu místu trvalého pobytu.

Smluvní základ pojištění

Tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi Alpenverein a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem této smlouvy. Pojistná ochrana v rámci pojistné smlouvy platí subsidiárně, tedy jako vedlejší vzhledem k jiným pojistným smlouvám pojišťujícím stejná rizika. To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, jestliže plnění za událost neposkytla nebo neposkytuje jiná pojišťovna (správa sociálního zabezpečení nebo soukromá pojišťovna). Nárok na plnění neexistuje, pokud plnění pro pojištěnce byla nebo měla být poskytnuta zdarma.

*) Místo trvalého pobytu
Místo trvalého pobytu osoby se v zásadě nachází v tom ubytování, ve kterém se tato osoba usadila s úmyslem učinit jej středem svých životních zájmů. Platí-li tento věcný předpoklad při zvážení profesních, ekonomických a společenských vztahů dané osoby pro více bydlišť, musí určit jedno jako hlavní místo pobytu, ke kterému má nejbližší vztah.
Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem. Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném případě nejsou právně závazné. Na všechny smlouvy uzavřené s Österreichischer Alpenverein je aplikovatelné rakouské právo bez mezinárodních rakouských referenčních norem.

Platnost od 01. 01. 2018

ÖAV Oesterreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37
A – 6020 Innsbruck
www.alpenverein.at

!!! V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ NĚMECKÝ ORIGINÁL!!

DOPORUČENÍ, KTERÁ NEJSOU SOUČÁSTÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

 • Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu ÖAV další potvrzení o Vašem členství v ÖAV tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH a ÖAV, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.
 • Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen ÖAV ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali Versicherung AG po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena.
 • Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci sociálního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.
 • Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.
 • Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at. Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Europ Assistance.

Pojištění trvalé invalidity

!!! PLATÍ POUZE NA KALENDÁŘNÍ ROK !!!

Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%). Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.

CENA INDIVIDUÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

základní sazba 280 Kč
zvýšená sazba 550 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 825 Kč (trojnásobná výše plnění)

CENA RODINNÉHO POJIŠTĚNÍ

!!! VYPLATÍ SE OD 2 DĚTÍ A VÍCE !!!

základní sazba 995 Kč
zvýšená sazba 1990 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 2985 Kč (trojnásobná výše plnění)

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované).

POJISTNÉ PLNĚNÍ

a) V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu:
– každý měsíc 450 EUR / 900 EUR / 1350 EUR (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění)
– doživotně

b) Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!

c) Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89 000 EUR / 178 000 EUR / 267 000 EUR (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

CO JE VYJMUTO Z POJIŠTĚNÍ?

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

KDO MŮŽE BÝT POJIŠTĚN?

Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (ÖAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (ÖAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem ÖAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

V případě, že by byl při platbě pojištění již překročen věk 74 let, přistupuje pojišťovna Generali Versicherungs AG k následujícímu opatření: Namísto měsíční výplaty renty bude poskytnuta jednorázová kapitálová výplata: V závislosti na výši pojištění obnáší kapitálová výplata od 50 % trvalé invaliditě následovná: jednorázová kapitálová výplata 8 900 EUR / 17 800 EUR / 26 700 EUR (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výše plnění).

Řešení pojistné události

PŘI NEHODĚ

Pokud po Vás bude vyžadováno, i přes předložení průkazu, další potvrzení o Vašem členství v Alpenvereinu tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte Knox Versicherungsmanagement GmbH (AV-service@knox.co.at), které v případě jejich oslovení, a na základě Vašeho vyžádání, zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu nebo email potvrzení o Vašem pojištění. Při komunikaci uvádějte vaše jméno, příjmení, číslo Alpenvereinu.

Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen Alpenvereinu ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření vaší zdravotní pojišťovny.

Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál společně s hlášením pojistné události na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.

Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at, 24hodinový servis). Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Europ Assistance.

Před kontaktování Europ Assistance si připravte odpovědi na tyto otázky:

 • jméno, příjmení, datum narození, členské číslo Alpenvereinu
 • datum zahájení cesty
 • předpokládané ukončení cesty
 • kde došlo k úrazu/nemoci a druh úrazu/nemoci
 • v jakém lékařském zařízení se raněný/nemocný nachází
 • kontakt na lékařské zařízení
 • jméno ošetřujícího lékaře a příp. kontakt na něj
 • kontakt na sebe, kontakt na příbuzné

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Před nahlášením pojistné události pojišťovně Generali je třeba vyžádat si od vaší zdravotní pojišťovny potvrzení o tom, kolik nákladů za léčení převezme. V Evropské unii a smluvních státech platí totiž reciprocita na proplácení léčebné péče.

V případě faktur/účtů za záchrannou akci nemusíte tyto předkládat zdravotní pojišťovně, nýbrž rovnou zaslat s formulářem hlášení pojistné události na firmu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Na záchranné akce a transporty se reciprocita nevztahuje.

Hlášení pojistné události se podává na formuláři Schadensmeldung. Vyplnění je nutné provést v němčině nebo v angličtině.

K vyplněnému formuláři přiložte:

 • originály faktur a lékařských zpráv
 • u lékařských zpráv a faktur, které jsou v češtině, přiložte též překlad do němčiny nebo angličtiny
 • kopii členského průkazu Alpenvereinu
 • kopii pasu
 • bankovní spojení = číslo účtu, adresu banky, SWIFT, IBAN (pokud jste hradili část, nebo celé náklady sami)
 • potvrzení vaší zdravotní pojišťovny o převzetí/nepřevzetí části nákladů za léčebnou péči

K dopisu pojišťovně přiložte očíslovaný seznam příloh/dokumentů.

Před odesláním si vyhotovte kopie všech dokumentů, které si uschovejte.

Vše zašlete na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstr. 23
6063 Rum / Innsbruck
Österreich

Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670
Team Servisierung Alpenverein:
Viktoria Haider
e-mail: AV-service@knox.co.at

Je dobré, když zašlete oskenované dokumenty předem na výše uvedenou emailovou adresu a v kopii i na adresu:
alpenverein1@edelweiss.cz

V PŘÍPADĚ SMRTELNÉHO ÚRAZU A PŘEVOZU OSTATKŮ

Kontaktujte Europ Assistance
Tel.: +43/1/253 3798
e-mail: aws@alpenverein.at, 24-hodinový servis


Zpátky na začátek